Rusza nowa edycja Programu Stypendialnego GRAND 2016/2017 Drukuj Email
Wtorek, 31 Maj 2016 00:00

Program Stypendialny GRAND realizowany jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny przy współpracy z Best Western Grand Hotel w Kielcach (prowadzony przez P.T. „Łysogóry” Sp. z o.o. w Kielcach).

Cel programu: wsparcie finansowe rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.

Środki finansowe Programu Stypendialnego GRAND pochodzą z licytacji prowadzonej podczas Świętokrzyskiego Balu Filantropów. Świętokrzyski Bal Filantropów to inicjatywa dobroczynna zorganizowana przez Świętokrzyski Fundusz Lokalny i Best Western Grand Hotel w Kielcach. Jej celem jest zebranie funduszy na stypendia dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego, o wybitnych talentach i zdolnościach w różnych dziedzinach. W czasie Balu miała miejsce licytacja wyjątkowych przedmiotów, a zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na specjalnie utworzony Fundusz Stypendialny GRAND.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz studenci uczelni wyższych (studiów licencjackich i magisterskich) z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są wybitnie uzdolnieni i osiągają ponadprzeciętne wyniki w rozwijanych zainteresowaniach w kategoriach: artystycznych lub nauk ścisłych, oraz

 • są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych), ogólnopolskim, międzynarodowym (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci studiów licencjackich i magisterskich) – co potwierdza dokumentacja osiągnięć kandydata z okresu ostatnich 2 lat np. rekomendacje, dyplomy, zaświadczenia, prace plastyczne.

Preferowane będą osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 1295,00 zł netto (ustalane na podstawie - PIT za 2015 r.) - 70% płacy minimalnej (1850 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.)

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800 zł brutto w skali roku.

Stypendium winno być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub artystycznym uczestnika Programu Stypendialnego GRAND, zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku stypendialnym.

Aby zostać stypendystą Programu Stypendialnego GRAND należy:

 • wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny
 • złożyć wniosek nominacyjny:
  a. osobiście w recepcji Best Western Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
  od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30,
  w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu)
  lub
  b. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
  ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce, w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki (uwaga: brak wymaganych załączników, może spowodować odrzucenie wniosku):

 1. List od kandydata, opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium.
 2. List od nauczyciela/opiekuna prowadzącego kandydata, będący krótkim opisem sytuacji kandydata.
 3. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów – PIT za 2015 r.
 4. Kopie: rekomendacji, dyplomów, zaświadczeń, utworów literackich, muzycznych, zdjęcia prac, informacje prasowe, itp. dokumentujące dokonania kandydata z ostatnich 2 lat.


Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowych nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania:

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

GRAND

GRAND


Aktualności

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego