Uwaga! Rozpoczęła się kolejna edycja Programu Stypendialnego AGRAFKA - 2017/2018! Drukuj Email
Piątek, 09 Czerwiec 2017 00:00

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, pochodzącym z niezamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie na osobę (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) przez 10 miesięcy. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,

  • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,

  • zakup podręczników i pomocy naukowych,

  • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.


Aby kandydat mógł być nominowany do programu stypendialnego AGRAFKA, musi on  wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny i przesłać go wraz z załącznikami do dnia 17 lipca 2017 (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w siedzibie Stowarzyszenia) na adres:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Sienkiewicza 78, 25 – 501 Kielce
(Budynek Best Western Grand Hotel, IV p., pokój nr 29)
z dopiskiem: „Agrafka”

 

Wymagane załączniki:

  • Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego
  • Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowym, wymagają dodatkowego wyjaśnienia, z czego rodzina się utrzymuje.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna w Warszawie, powoływana przez Zarząd Akademii, według następujących kryteriów:

  • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • Sytuacja socjalno - bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
  • Pomysł na rozwój osobisty

Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości nominatora drogą mailową w ciągu trzech tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów Agrafki.

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 


Do pobrania:

 

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, 2008, login

 

 


Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

tel: 730 696 423,

e-mail:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl

Siedziba:
ul. Chęcińska 27A/5,
25-020 Kielce

KRS: 0000030009

 

Organizacja
Pożytku
Publicznego